GDPR

Ochrana osobních údajů zákazníků


I.

Obchodní společnost IZOL CENTRUM-CB s.r.o., IČO: 251 86 248, se sídlem nám. Bratří Čapků 1129/2, České Budějovice 7, České Budějovice, spisová značka v obchodním rejstříku C 8473 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, a jako správce v souladu s dále uvedenými právy a povinnostmi zpracovává vaše osobní údaje.


II.

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete. Pro řádné uzavření kupní smlouvy či jiné smlouvy (např. smlouvy o dílo) od Vás vyžadujeme osobní údaje za účelem Vaší identifikace. Bez sdělení těchto osobních údajů nelze konkrétní smlouvu uzavřít, neboť každá smlouva musí obsahovat identifikaci smluvních stran. Bez této identifikace by smlouva nevznikla a neměli byste např. práva kupujícího a my naopak povinnosti prodávajícího dle příslušného právního předpisu. Z tohoto důvodu je nutné nám před každým uzavřením smlouvy sdělit Vaše osobní údaje, které jsou označeny jako povinné. Mezi povinné osobní údaje řadíme zároveň Vaší emailovou adresu za účelem odeslání potvrzení objednávky o uzavřené smlouvě a jejím obsahu. Můžete nám dobrovolně sdělit i nepovinné údaje. Nepovinné údaje nám sdělujete za účelem efektivnější komunikace stran Vámi objednaného zboží či služby. Telefonní hovory nejsou zaznamenávány. 


III.

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:


  • Bez sdělení osobních údajů by konkrétní smlouva nevznikla a ani bychom nevěděli kam, kdy a komu máme objednané zboží či službu doručit. 

  • Pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat Vaše údaje. 

  • Díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se Vám zpřístupní řada funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme Vás snadno informovat o tom, kdy Vám bude objednávka doručena). 

  • E-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit odkazem v dolní části každého emailu. 

  • Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.


IV.

Velkou část Vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s Vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom Vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom Vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.


Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který je poskytnut učiněním objednávky zboží či služeb. Platí, že z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit odkazem v dolní části každého emailu či na emailové adrese info@stavmi.cz.


Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat na emailové adrese info@stavmi.cz.


V.

V těchto případech předáváme Vaše osobní údaje třetím subjektům:


  • Doručení zboží: Vámi zvolený dopravce by Vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém Vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. 

  • Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být Vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali Vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

  • Hlášení pojistné události: za účelem řádného nahlášení a následného řešení pojistné události předáváme Vaše osobní údaje obchodní společnosti vykonávající předmět podnikání pojišťovací činnost.


VI.

V prvé řadě budeme Vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu. V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení Vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. 


Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let). 


Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen.


VII.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi Vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.


VIII.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s Vámi zpracováváme. 


V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat na emailové adrese info@stavmi.cz. Můžete nás požádat, abychom Vám zaslali přehled Vašich osobních údajů, a to na emailové adrese info@stavmi.cz.


Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se Vašich osobních údajů:


  • Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů.

  • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů.

  • Kdo, kromě nás, jsou příjemci Vašich osobních údajů.

  • Plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy.

  • Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování.

  • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od Vás.


Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud Vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být Vaše žádost odmítnuta (např. pokud za Vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).


S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:


  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.

  • Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování.

  • Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje Váš zájem nad naším zájmem na zpracováním těchto osobních údajů.

  • Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně.

  • Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis.


Své právo můžete uplatnit na emailové adrese info@stavmi.cz.


Některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud na Vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto Vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést na emailové adrese info@stavmi.cz.


Pokud (a) popíráte přesnost Vašich osobních údajů, (b) Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).


Máte-li za to, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 


Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jsou platné a účinné od …………….


V Českých Budějovicích, dne ……. 2021


Schválil:Jan Prüher

jednatel